Đội ngũ

DCG (Dealing & Consulting Group) là một Cộng Đồng Tài Chính tập hợp những chuyên viên tư vấn đang làm việc tại HSC Vùng kinh doanh HCM02, thành lập vào năm 2015 .

Read more