Dự đoán tương lai để định giá thật không dễ dàng!

Dự đoán cho những sự kiện trong tương lai rất khó khăn và chính là thử thách lớn nhất trong việc chiết khấu dòng tiền (DCF) để tính định giá doanh nghiệp. Bởi vì nhà phân tích không biết chắc chắn những sự kiện gì sẽ xảy ra do đó họ buộc phải đưa ra rất nhiều giả định khi dự đoán dòng tiền trong tương lai.

Read more

Làm thế nào để định giá một tài sản?

Giá một tài sản là một khái niệm tương đối đơn giản: giá trị của một tài sản là dòng tiền để tạo ra tài sản đó, trong thời gian sử dụng, được chiết khấu dòng tiền theo thời gian và không chắc chắn trong tương lai dòng tiền đó về đủ như trong ước tính.

Read more