HDB – Kế Hoạch Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi & Giảm Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài

Kế hoạch phát hành 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của HDB trên thị trường quốc tế sẽ được thực hiện trong năm 2020. Đồng thời, HĐQT của HDB quyết định điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 21,5% để thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác kinh doanh chiến lược. Đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 33.700đ.

Read more