MSN – Phần Lớn Đã Phản Ánh Vào Giá; Duy Trì Giảm Tỷ Trọng

Lợi nhuận thuần Q3/2020 của MSN đạt 852 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Nếu không có khoản thu nhập bất thường là 881 tỷ đồng từ lợi thế thương mại âm, Công ty sẽ lỗ thuần 29 tỷ đồng do thua lỗ tại Vincommerce và Masan High Tech Materials và chi phí tài chính cao. Đánh giá Giảm tỷ trọng với giá mục tiêu 73.000đ.

Read more